O obci Řídký

 

foto obce ŘídkýObec se nachází v severozápadní části okresu Svitavy v nadmořské výšce 330 m, nad údolím řeky Loučné, asi 8 km jihovýchodně od Vysokého Mýta, asi 7 km severozápadně od Litomyšle při státní silnici I/35. Maximální rozsah řešeného prostoru je dán hranicí katastrálního území obce o rozloze 142 ha. Z toho činí zemědělská půda 116 ha (z toho orná 68 ha), lesní půda 12 ha a zastavěné plochy 2 ha.

Krajina - Zájmové území leží v geomorfologické oblasti Litomyšlské pánve. Jedná se o mírně zvlněnou pahorkatinu. Krajina je intenzivně zemědělsky obdělávána, nejnižší místo je v k.ú. Cerekvice nad Loučnou v údolí potoka Švábenice (285 m n.m.), průměrná nadmořská výška obce je 308 m n.m. Obec je na svahu spádem orientovaným na jihozápad, podél mělkého údolí řeky Loučná (povodí Labe), tekoucí cca 700 m jihozápadně od obce, mimo katastrální území obce. Severovýchodně od státní silnice jsou zemědělská pole (orná půda), při severozápadní hranici u potoka Švábenice je území zalesněno. Jihozápadním směrem od železniční dráhy jsou pak trvale travnaté porosty (zatravněné plochy - louky).

Správa - Obec je venkovským sídlem s převažující obytnou funkcí. Organizačně je samostatnou obcí okresu s vlastním obecním úřadem. Až do r. 1990 byla součástí obce Cerekvice nad Loučnou. Od té doby je samostatnou obcí bez střediskového významu. Obec nemá vlastní občanskou vybavenost a za vybaveností vyššího typu spáduje k Litomyšli, popřípadě do obce Cerekvice nad Loučnou,
která poskytuje základní občanské vybavení.

Doprava - Obcí prochází státní silnice I/35 spojnice Svitavy - Vysoké Mýto a železniční trať místního významu Litomyšl - Choceň (přes Vysoké Mýto). Obslužné zastávky (autobusová i železniční) jsou v obci.

Výroba - Většina pozemků katastru obce je zemědělsky obhospodařována (cca 114 ha, z toho 66 ha jako orná). Průmyslovou výrobu dříve reprezentovala dřevovýroba - zpracování dřeva a výroba nábytku. Tato výroba měla nadmístní význam, neboť do ní dojížděli i zaměstnanci z Litomyšle a šíršího okolí.

Zástavba - Zástavba je soustředěna podél místní komunikace, vedoucí paralelně se státní silnicí I/35. Sestava objektů není výrazně řadová, ale je členěna i objekty samostatnými, orientovanými štíty do prostoru ulice a doplněna menšími přístavky hospodářských stavení, z nichž některé stojí zcela samostatně. Původní dochované objekty jsou většinou jednopodlažní zemědělské usedlosti orientované s okapovou i štítovou stranou do návsi. Většina objektů má z této strany též průjezd do dvora a zahrady. V té části pozemku jsou pak další hospodářské objekty a stodoly. Převažující část zástavby je umístěna jihozápadně od obslužné komunikace, za každým domem je zahrada, vedoucí JZ směrem až k železničnímu tělesu tratě Litomyšl - Vysoké Mýto. Prostor mezi státní silnicí I/35 a místní komunikací je zastavěn v menší míře, především hospodářskými objekty. Obec nemá žádné objekty občanského vybavení (kostel, obchod, restaurace...), které jsou v Cerekvici nad Loučnou. Samostatnou lokalitou je areál bývalé dřevovýroby, který je na opačné straně silnice I/35 a větší statek při železniční trati.

Geografické poměry - Klimatologicky patří zájmové území do oblasti mírně teplé, okrsku mírně teplého, vlhkého, pahorkatinového a vrchovinného.

  • Průměrná roční teplota : ........ 7,7 °C
  • Průměrný roční úhrn srážek : ........ 729 mm
  • (meteorologická stanice Litomyšl - 347 m n.m.)

Hydrologicky spadá území do hlavního povodí řeky Labe, dílčího povodí "Střední Labe 1 (Loučná)". Místní hydrologickou sít' tvoří: potok Švábenice, Končinský potok a několik vodotečí, které odvádějí nadbytek povrchových vod z polí a přívalové vody hlavně v období dešt'ů a jarního tání. Převážnou část roku jsou suché.